Science and Business in Arctic Environmental Governance (POLGOV)

2016 - 2019 (Pågående)

Vi vet lite om hvilken rolle forskning- og forretsningsaktørere spiller i dagens politikk i Arktis. Dette prosjektet søker å fylle dette hullet.

Studiet av internasjonale relasjoner tar gjerne først og fremst for seg staters makt og staters representanter. Imidlertid er det mange eksempler på at ikke-statlige aktører har spilt en viktig rolle i den internasjonale politikken i Arktis.

Mens bidragene fra urfolksorganisasjoner og NGOer blir stadig bedre kartlagt vet vi lite om hvilken rolle forskere og kommersielle aktører spiller i arktisk politikk, på tross av at de er sterkt synlige i polare miljøspørsmål.

POLGOV vil ta for seg dette feltet på to måter. Først vil vi systematisk vurdere hvordan og hvorfor forsknings- og kommersielle aktørers påberopelse av kunnskap har fått fotfeste (eller mislyktes i å få det) på to felt innen arktisk policy. Ved å se på policy-utvikling for regional biodiversitet og utviklingen av verktøy for å forhindre oljesøl, sporer vi endringer i hvordan problemer knyttet til policy har blitt forstått over tid (process tracing) og søker å kartlegge og forstå forholdet mellom aktørene som påvirker policy (nettverksanalyse).

POLGOV erkjenner at det sannsynligvis vil gjenstå flere «styringsgap» i arktisk miljøpolitikk i lang tid på grunn av manglende regulering eller mislykket implementering av eksisterende internasjonale avtaler og nasjonal regulering. Disse styringsgapene kan kanskje bidras til å fylles gjennom andre mekanismer. I flere andre sektorer har hensyn til omdømme og positiv oppmerksomhet bidratt til såkalte kappløp mot toppen og forbedring av standarder. POLGOVs rankingsystem – «the Arctic Corporate Responsibility Index» (ACRI) - tar utfordringen med å skape nye verktøy for arktisk regulering fra POLARPROG-utlysningen. Det innovative samarbeidet mellom kommersielle- og ekspertaktører som er nødvendig for å skape ACRI gir oss enda en mulighet til å reflektere over og analysere ikke-statlige aktørers potensielle rolle i arktisk miljøpolitikk.

Program

POLARPROG